O παρών δικτυακός τόπος ανήκει στο ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου από τον επισκέπτη- χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο Site.
Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Site. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών του Site ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων όρων χρήσης.

 1. To περιεχόμενο του δικτυακού τόπου είναι ιδιοκτησία του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 όπως ισχύει, καθώς και από τις διεθνείς συνθήκες περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα.
 2. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο είναι άνευ ανταλλάγματος και σκοπό έχει την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα του θεάτρου και την εξυπηρέτηση του κοινού με on line αγορά εισιτηρίων.
 3. Αποτελεί ευθύνη κάθε επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου η τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
 4. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή, φόρτωση, διανομή, μετάδοση ή αναδιανομή , πώληση, τροποποίηση, αναδημοσίευση, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) κερδοσκοπική ή μη, για λόγους εκμετάλλευσης, ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση, μέρους ή του συνόλου του υλικού του διαδικτυακού τόπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων.
 5. Ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτόν από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης-χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών του διαδικτυακού τόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος.
 6. Το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, καθώς και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”), μέσω των οποίων αυτά τίθενται στο επισκέπτη/χρήστη, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.
 7. Το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να επιφέρει οποτεδήποτε, οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή αφαίρεση στο πληροφοριακό και τεχνικό υλικό του διαδικτυακού τόπου και να εφαρμόζει τεχνικές ή άλλες μεθόδους για την διευκόλυνση του κοινού.
 8. Το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων δεν ελέγχει ούτε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων.
 9. Θεωρείται ότι γονείς και οι κηδεμόνες έχουν δώσει τη συγκατάθεση τους στα ανήλικα τέκνα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου.
 10. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου των υπηρεσιών υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου όπως ισχύει.
 11. Το περιεχόμενο των newsletters είναι ιδιοκτησία του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται στο αρχείο του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων και ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.
 12. Οι συνεργαζόμενοι (με έγγραφη εντολή από το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων) δημοσιογράφοι επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να χρησιμοποιούν τα δελτία τύπου αυτούσια, ή και να τροποποιήσουν αυτά, σύμφωνα με τις αρχές της επαγγελματικής τους δεοντολογίας, για την προβολή και δημοσιότητα των εκδηλώσεων του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων. Σε κάθε περίπτωση τα δελτία τύπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να μην επιτρέψει σε δημοσιογράφο την είσοδο στη σχετική σελίδα. Τα προσωπικά δεδομένα των δημοσιογράφων διατηρούνται στο αρχείο του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων και ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.
 13. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
 14. Το παρόν αποτελεί συμφωνία μεταξύ του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων και του επισκέπτη/χρήστη. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
 15. Για κάθε διαφορά εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμόδια τα Δικαστήρια των Ιωαννίνων.