Προκήρυξη Καλλιτεχνικού Διευθυντή 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/2006), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ια’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) όπως αντικαταστάθηκε από την υποπαράγραφο ια’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/Α/2021) και ισχύει,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017) όπως ισχύει,
4. Την υπ’ αριθμόν ΕΣ-26318/13-10-1983 απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων (Φ.Ε.Κ. 623/27-6-1983 (τεύχος Β’) με την οποία συστάθηκε το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων»,
5. Την υπ’ αριθμόν ΕΣ-16522/9-6-1989 απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων (Φ.Ε.Κ. 507/27-6-1989 (τεύχος Β’) με την οποία το νομικό πρόσωπο συστάθηκε ως αμιγής δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και ίσχυε,
6. Την υπ’ αριθμόν 24825/9-11-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου περί μετατροπής της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων» σε «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων» (Φ.Ε.Κ. 2347/18-11-2009 (τεύχος Β’) κατόπιν της σχετικής υπ’ αριθμόν 245/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών,
7. Την υπ’ αριθμόν 8/2012 απόφαση του Δ.Σ. της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων» (πρακτικό 2/11-1-2012) περί έγκρισης των κανονισμών λειτουργίας της επιχείρησης και την υπ’ αριθμόν 9/16-1-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών (πρακτικό 1/2012) περί εγκρίσεως τους,
8. Την υπ’ αριθμόν 88/2022 απόφαση του Δ.Σ. της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων» (πρακτικό 16/21-12-2022) περί τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων και την υπ’ αριθμόν 29/30-01-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών (πρακτικό 03/2023) περί εγκρίσεως της,
9. Την υπ’ αριθμόν 24/2024 (πρακτικό 04/19-02-2024) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ιδιοτήτων αυτών της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων» και την υπ’ αριθμόν 06/11-03-2024 (πρακτικό 03/2024) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων» περί σύστασης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα,
10. Την παρ. 1.Γ. της υπ. αριθμόν ΔΙΠΑΑΔ / Φ.ΕΓΚΡ. / 36 / 5762 / 23-05-2024 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία αποφασίζεται και εγκρίνεται η κίνηση των διαδικασιών για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή επί θητεία με χρονική διάρκεια τριών (3) ετών στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων,
11. Την παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων» περί έγκρισης της παρούσας προκήρυξης και των όρων που τη διέπουν, καθώς και την εισήγηση του κ. Προέδρου που περιέχεται σε αυτή και αποτελεί συστατικό και αναπόσπαστο στοιχείο της απόφασης,
12. Το γεγονός ότι η δαπάνη της μισθοδοσίας του καλλιτεχνικού διευθυντή που θα προσληφθεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Επιχείρησης και έχει εξασφαλισθεί πίστωση η οποία έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2024 με κωδικούς Κ.Α. 60-60.00.00.0002 «Τακτικές αποδοχές Προσωπικό ορισμένου χρόνου» και Κ.Α. 60-60.00.00.0004 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Προσωπικό ορισμένου χρόνου», ενώ θα εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό των επόμενων ετών.
13. Τους όρους της υπό υπογραφής προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης 2024-26 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών και της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων».
14. Την αναγκαιότητα ύπαρξης Καλλιτεχνικού Διευθυντή για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή κατά σειρά προτίμησης ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ επί θητεία, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης έως μια ακόμη τριετία, θητεία η οποία προβλέπεται από την ισχύουσα προγραμματική σύμβαση στην οποία περιγράφονται τα εξής:
Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής προσλαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Νόμου 4479/2017 – ΦΕΚ 94/Α/29-6-2017.
Πρέπει να είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους προερχόμενο από το χώρο του θεάτρου, με αναγνωρισμένη προσφορά και επαγγελματική εργασία στο θέατρο και να έχει μια από τις εξής ιδιότητες: Σκηνοθέτης, ηθοποιός, θεατρολόγος, θεατρικός συγγραφέας, κριτικός θεάτρου, συνθέτης ή χορογράφος, μεταφραστής θεατρικών έργων, σκηνογράφος, ενδυματολόγος.
Να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών παραγωγών, παράλληλα δε πρέπει να έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.
Με απόφαση του Δ.Σ., ο διορισμός του Καλλιτεχνικού Διευθυντή είναι δυνατόν να ανακαλείται πριν τη λήξη της θητείας του, είτε σε περίπτωση που ο ετήσιος απολογισμός του έργου του Διευθυντή καταψηφισθεί ομόφωνα και πλήρως αιτιολογημένα από το Δ.Σ., είτε για άλλο, ιδιαζόντως, σοβαρό λόγο.

Επιλογή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή:

Η επιλογή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων μετά από δημόσια προκήρυξη, που δημοσιεύεται, εκτός του τοπικού Τύπου, σε μία εφημερίδα της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης, και κοινοποιείται στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Η πρόσληψη του Διευθυντή γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Υφυπουργού Πολιτισμού. Σε περίπτωση τεκμηριωμένης διαφωνίας και αναπομπής, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στην επιλογή άλλου προσώπου από τους υποψηφίους της ίδιας προκήρυξης ή προβαίνει σε νέα προκήρυξη κατά την κρίση του. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται για μια επιπλέον τριετία.
Ο υποψήφιος για τη θέση του Διευθυντή οφείλει μαζί με την αίτηση, να υποβάλει φάκελο με τις γενικές αρχές, τη φιλοσοφία, και τις ειδικές προτάσεις του για τη ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων και ένα σχέδιο προγραμματισμού για ολόκληρη θητεία του.
Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής έχει την ευθύνη της λειτουργίας του ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων και την ευθύνη υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγραμματισμού που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του Θεάτρου και υποβάλλεται στο Υπουργείο Πολιτισμού , σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και τις οικείες διατάξεις.

Ειδικότερα ο Διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Ο/Η ανωτέρω θα έχει το εξής αντικείμενο απασχόλησης (αρμοδιότητες) :

1) Εισηγείται στο Δ.Σ. τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό, το απαραίτητο καλλιτεχνικό προσωπικό και τους συνεργάτες καθώς και όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την καλλιτεχνική δημιουργία και τα προγράμματα δράσης (εκπαιδευτικά, κοινωνικά προγράμματα κλπ.). Επίσης εισηγείται συμπαραγωγές με θέατρα του εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και συνεργασίες με άλλα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα.
2) Καταρτίζει τον προϋπολογισμό των έργων και τον ετήσιο προϋπολογισμό λειτουργίας και δράσεων του θεάτρου σε συνεργασία με τον οικονομικό Διευθυντή.
3) Είναι υπεύθυνος για την όλη, εντός του προϋπολογισμού του Θεάτρου προετοιμασία, οργάνωση, εκτέλεση και τη σωστή τήρηση του προϋπολογισμού κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής του Θεάτρου, επιβλέπει την προετοιμασία των έργων που ανεβαίνουν, καθορίζει το ωράριο δοκιμών, παρακολουθεί και ελέγχει την εργασία όλων των κατηγοριών του προσωπικού που ασχολείται με τις παραγωγές του Θεάτρου και αποφασίζει για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την διάρκεια των παραστάσεων και περιοδειών και συνάπτεται με την άρτια πραγματοποίηση των παραστάσεων σ’ αυτές..
4) Επιβλέπει και δίνει κατευθύνσεις και εντολές για τη σωστή και έγκαιρη σκηνική, σκηνογραφική, μουσική, ενδυματολογική και κάθε άλλη αναγκαία προετοιμασία, δοκιμή και παράσταση κάθε παραγωγής, για καθεμία από τις οποίες εγκρίνει τις επί μέρους δαπάνες των παραγωγών στο πλαίσιο της ευθύνης του και για την τήρηση του προϋπολογισμού τους.
5) Αποφασίζει για τις παραστάσεις και τις διανομές μετά από εισήγηση του σκηνοθέτη, καθώς και τις περιοδείες εντός της Περιφέρειας, ή άλλες περιοδείες, τις εμφανίσεις σε φεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις, με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., εφόσον δεν περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο ετήσιο προγραμματισμό. Επίσης, εισηγείται για την καλύτερη δυνατή προβολή των εκδηλώσεων του Θεάτρου και τη σχετική δαπάνη.
6) Εισηγείται στο ΔΣ την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου για την πραγματοποίηση καλλιτεχνικών προγραμμάτων.
7) Προτείνει στο Δ.Σ. σχέδιο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Θεάτρου, σε συνεργασία με τους Διευθυντές Διοικητικής και Οικονομικής Διεύθυνσης.
8) Προτείνει την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού για την ικανοποιητική λειτουργία του Θεάτρου και των παραστάσεών του.
9) Υποβάλλει έγκαιρα κατ’ έτος, και μετά το πέρας του οικονομικού έτους, απολογισμό του έργου του, καθώς και οικονομικό απολογισμό στο Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων για έγκριση, ο οποίος στη συνέχεια υπόκειται και στην έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.12 της υπό υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής:

Α. Ασφαλίζεται και αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2013.
Β. Είναι υποχρεωμένος να διαμένει μόνιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης στην πόλη των Ιωαννίνων. Η ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν έχει το δικαίωμα ενοικίασης οποιοδήποτε χώρου για διαμονή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή ή για παροχή πρόσθετων αμοιβών σε είδος.
Γ. Σε περίπτωση που ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής έχει την ιδιότητα του σκηνοθέτη ή του ηθοποιού κτλ., μπορεί να κάνει μέχρι μία (1) συνεργασία στη ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων κάθε χρόνο, εκτός εάν η ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων ανεβάζει έργα πέραν των προβλεπόμενων τριών, οπότε ο αριθμός των επιτρεπόμενων συνεργασιών μπορεί να αυξάνεται αναλόγως.

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιες/οι πρέπει :
1) Να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
– Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας Γ’ Επιπέδου.
2) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3) Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού: α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση. ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων. στ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
4) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

2. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1) Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής που προσλαμβάνεται μπορεί να είναι κατά σειρά προτίμησης ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, εξαιρουμένης της ΥΕ εκπαιδευτικής βαθμίδας και ανάλογα με την ειδικότητα του να είναι απόφοιτος αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού δραματικής σχολής, ηθοποιός μέλος του Σ.Ε.Η. Για την θέση αυτή θα επιλεχθεί πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει ιδιαιτέρως διακριθεί στο χώρο του θεάτρου, ή έχει ασχοληθεί με θέματα θεάτρου επαγγελματικά και έχει μια από τις εξής ιδιότητες: σκηνοθέτης, ηθοποιός, θεατρολόγος, θεατρικός συγγραφέας, κριτικός θεάτρου, συνθέτης ή χορογράφος, μεταφραστής θεατρικών έργων, σκηνογράφος, ενδυματολόγος (η επαγγελματική εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται).
2) Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών παραγωγών, παράλληλα δε πρέπει να έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.
3) Ο υποψήφιος για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή οφείλει μαζί με την αίτηση να υποβάλλει φάκελο με τις γενικές αρχές, τη φιλοσοφία, και τις ειδικές προτάσεις του για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων και ένα σχέδιο προγραμματισμού για ολόκληρη θητεία του. Επίσης αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά στοιχεία των ιδιοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 της παρούσας.
4) Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης.

3. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1) Βασικές γνώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας, του κώδικα δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ, καθώς και των διαδικασιών διοικητικής πρακτικής.
2) Γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητος της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί.
3) Να χειρίζεται Η/Υ καθώς και τυχόν ειδικές εφαρμογές ή αυτοματισμούς γραφείου.
4) Γνώση του κανονιστικού πλαισίου στο οποίο λειτουργεί η Επιχείρηση.
5) Γνώση Διοικητικών Οικονομικών (Δημόσιο Λογιστικό, Δημόσιες Συμβάσεις, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας για Συλλογικά Όργανα Διοίκησης πχ Επιτροπές Τιμητικών Συντάξεων Καλλιτεχνών, Κρατικών βραβείων Λογοτεχνίας, Προμηθειών και Παραλαβής Υλικού).
6) Γνώσεις Πολιτιστικής Διαχείρισης.
7) Γνώση της αγοράς του πολιτισμού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
8) Γνώση ευρωπαϊκής πολιτιστικής πολιτικής.

4. ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1) Διαθέτει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.
2) Αναλύει και συνθέτει με αντικειμενικότητα και αξιοπιστία.
3) Επιδεικνύει Συνεργατικό /Ομαδικό πνεύμα.
4) Διαθέτει ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και δυνατότητα ευελιξίας και διαπραγμάτευσης.
5) Διαθέτει ικανότητα ανταπόκρισης σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα.
6) Χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα.
7) Σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές και προγράμματα για τομείς σύγχρονου πολιτισμού.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιες/οι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024.
Η αίτηση υποβάλλεται τις εργάσιμες ώρες και ημέρες και από ώρα 8.30 έως 14.30 στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων, Παπάζογλου 5 (Αρχοντικό Πυρσινέλλα), 45444 Ιωάννινα (πληροφορίες κ. Κουτσού Πασχαλίνα, τηλ. 26510 25670).
Την αίτηση υποβάλουν οι υποψήφιες/οι, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτές/ούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή των υποψηφίων θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε δια συστημένης επιστολής, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει παραλαβής στην ως άνω αναγραφόμενη διεύθυνση. Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που έχει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση της/του υποψηφίας/ου.
Η αίτηση κατατίθεται με συνημμένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, τα οποία θα αναγράφονται στην αίτηση τους:
1. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
2. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δραστηριότητάς.
3. Ευκρινές αντίγραφο διπλής όψης του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας της/του κατόχου).
4. Πιστοποιητικό τύπου α’ της στρατολογικής Υπηρεσίας για τους άνδρες υποψήφιους ή έγγραφο το οποίο τους απαλλάσσει νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι :
α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
β) δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
γ) δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
δ) δεν έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
ε) δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.
στ) δεν έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση και γενικά ότι δεν έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 3584/2007.
6. Όλα τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ή δύνανται να συνεκτιμηθούν για την απόδειξη της επιστημονικής κατάρτισης των υποψηφίων, της εξειδίκευσής τους στο αντικείμενο της απασχόλησης και της επαγγελματικής πείρας και επάρκειας τους. Εάν οι υποψήφιες/οι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι θα διαμένει μόνιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης στην πόλη των Ιωαννίνων.
8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής.

-ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (Ν.4250/14 άρθ.1)
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφραση τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν.148/1913 (ΦΕΚ Α’ 25/1914). Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον η/ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι η/ο ίδια/ος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της ημεδαπής, εφόσον πρόκειται για: α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών — άδειες — πιστοποιητικά — βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Στην αίτησή τους οι υποψήφιες/οι πρέπει να επισυνάπτουν όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων. Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά θα απορρίπτονται εξαρχής, εφόσον η μη προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών αποτελεί ρήτρα αποκλεισμού. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η απόκτηση εντός προθεσμίας απαιτούμενων από την προκήρυξη της θέσης δικαιολογητικών, είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, ο/η υποψήφιος/α δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον επιλεγεί, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μόλις του ζητηθούν.

Γ. ΕΠΙΛΟΓΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η επιλογή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μετά από δημόσια προκήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται σε δύο ή περισσότερες ημερήσιες εφημερίδες των Ιωαννίνων, μία εφημερίδα της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης. Η παρούσα απόφαση αναρτάται στη Διαύγεια και κοινοποιείται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Μετά τη λήξη της θητείας η θέση προκηρύσσεται υποχρεωτικά, χωρίς να αποκλείεται η εκ νέου πρόσληψη του ίδιου Καλλιτεχνικού Διευθυντή, εφ’ όσον υποβάλλει αίτηση και κριθεί με τους υπόλοιπους συνυποψήφιους. Ο υποψήφιος για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή οφείλει μαζί με την αίτηση να υποβάλει πλήρη φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις του για τη λειτουργία της Επιχείρησης και ένα γενικό πλάνο (δραματολόγιο) για το διάστημα της θητείας του.
Σε ειδική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους υποψηφίους έναν – έναν για συζήτηση ενώπιον του, ενώ σε επόμενη συνεδρίαση αποφασίζει δια ψηφοφορίας, αιτιολογημένα και μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων.
Η πρόσληψη του Διευθυντή γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Υφυπουργού Πολιτισμού.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ειδοποιείται ο επιτυχών υποψήφιος με συστημένη επιστολή να παρουσιαστεί σε ορισμένο χρονικό διάστημα και να υπογράψει τη σύμβαση πρόσληψης. Εάν ο επιτυχών υποψήφιος δεν παρουσιαστεί στον καθορισμένο χρόνο θεωρείται ως μη αποδεχόμενος τη θέση, οπότε και προσλαμβάνεται ο αμέσως επόμενος κατά σειρά επιτυχίας.
Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο/η επιλεγείς πρέπει να λάβει γνώση των κανονισμών της επιχείρησης και να βεβαιώνει ενυπόγραφα την αποδοχή τους.
Με απόφαση του ΔΣ ο διορισμός του Καλλιτεχνικού Διευθυντή μπορεί να ανακαλείται πριν τη λήξη της θητείας του είτε σε περίπτωση που ο ετήσιος Απολογισμός του έργου του καταψηφισθεί πλήρως αιτιολογημένα από τα 2/3 του όλου αριθμού των μελών του ΔΣ είτε για άλλο ιδιαζόντως σοβαρό λόγο.
Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία, σημαίνει ταυτόχρονα ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα πρέπει να υποβάλει κατά το χρόνο πρόσληψης του/της τα απαιτούμενα για το διορισμό του δικαιολογητικά.

∆. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη αναρτάται στη «Διαύγεια» ως περιεχόμενη στην παρούσα απόφαση του Δ.Σ., στην ιστοσελίδα https://dipetheioannina.gr/category/anakoinwseis/ της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων, στον χώρο ανακοινώσεων των γραφείων της επιχείρησης, ενώ περίληψή της δημοσιεύεται σε δύο ή περισσότερες ημερήσιες εφημερίδες των Ιωαννίνων, καθώς και σε μια εφημερίδα της Αθήνας και μια της Θεσσαλονίκης. Επίσης η προκήρυξη, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, γνωστοποιείται στο Υπουργείο Πολιτισμού και κοινοποιείται στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, την Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και την Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών προς πληροφόρηση των μελών τους. Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30 π.μ έως 14:30 στα γραφεία του Θεάτρου, Παπάζογλου 5 (Αρχοντικό Πυρσινέλλα), 45444 Ιωάννινα (πληροφορίες κ. Κουτσού Πασχαλίνα, τηλ. 26510 25670).

 

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τα απαραίτητα έγγραφα:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΛ. ΔΝΤΗ 2024

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΛ. ΔΝΤΗ 2024 (WORD)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΛ. ΔΝΤΗ 2024 (PDF)

Fonts size
Contrast

We use cookies on our website to ensure the best possible experience. More...